Klub-love

Greve Frimærke Klubs love


§ 1. Navn

Klubbens navn er GREVE FRIMÆRKE KLUB, stiftet den 18. oktober 1973.


§ 2. Formål

Klubbens formål er gennem foredrag, fremvisning af film, lysbilleder, frimærkesamlinger og lignende at øge medlemmernes viden, samt ved møder og dublet formidling at sætte medlemmerne i stand til at forøge samlinger og afhænde dubletter.

Klubben holder møder i perioden september til april.


§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver med interesse for filateli.

Anmodning om optagelse sker på klubbens indmeldelses-blanket.

Udmeldelse skal ske til kassereren.


§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet skal indbetales inden den 1. februar og betales et år forud.

Ved indmeldelse efter l. juli betales kun halvt års kontingent for dette år.

Er man under 18 år, optages man som junior og betaler halvt kontingent.

Ægtefælle eller samlever betaler kun halv kontingent.

Ved manglende rettidig indbetaling af kontingent udsendes en rykker, og ved forsat manglende betaling slettes medlemmet. Ved udmeldelse vil der ikke ske tilbagebetaling af kontingentet.

Bestyrelsen er kontingent-fri og kan udnævne æresmedlemmer, som er kontingent-fri.


§ 5. Bestyrelsen

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen på den årlige generalforsamling.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år,kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Derudover vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted på alle poster.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen 

Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.


§ 6. Eksklusion

Gør et medlem sig skyldig i uværdige eller strafbare handlinger, der skønnes at skade klubbens renomé, kan medlemmet udelukkes ved beslutning fra bestyrelsen indtil førstkommende generalfor-

samling (eventuel ekstraordinær), hvor en eventuel eksklusion kan finde sted. Eksklusionen kan også finde sted, hvis et medlem modarbejder eller skader klubbens interesser.

 

§ 7. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Revisor har til en hver tid ret til revision.

Klubbens midler skal med undtagelse af en nødvendig kontant kassebeholdning være indsat på bankkonto eller girokonto.

Dispositioner ud over den daglige drift kræver dog underskrift af både formand og kasserer.


§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel med angivelse af en dagsorden, der skal omfatte følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassereren fremlægger regnskab

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse ifølge lovene

6.Eventuelt


Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Der kan begæres skriftlig afstemning, såfremt et medlem begærer dette. Alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, har stemmeret.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller med fuldmagt.


§ 9. Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det nødvendigt.

Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel eller når 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af ønsket dagsorden.


§ 10. Opløsning

Opløsning af klubben kan kun finde sted på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med en måneds mellemrum og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Samtidig vil klubbens aktiver overgå til Julemærkefonden.


Lovene er vedtaget på stiftende generalforsamling, den 18. oktober 1973.

 

Ændringer og tilføjelser er godkendt på den ordinære generalforsamling den l. februar 1990.

Ændringer er godkendt på den ordinære generalforsamling den 2. februar 1995.

Således vedtaget på den ekstra-ordinære generalforsamling den 20. september 2012.
Ændringer er godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2018.

Ændringer er godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2022Formand                                 Dirigent